Kolegji “Arbëri” (ish Gjilani) në Gjilan është themeluar në vitin 2006 si institucion privat i arsimit të lartë. Institucioni fillimisht është licencuar nga MASHT me emrin KOLEGJI UNIVERSITAR „GJILANI“, me seli në Gjilan (nr. i vendimit të licencës 1538/02-1, më 21.11.2007) për vitin akademik 2006/07 me programet e studimeve Bachelor në Fakultetin Ekonomik me drejtimet: Banka, Financa e Kontabilitet si dhe Menaxhment dhe Informatikë, në Fakultetin Jurdik me drejtimet: Juridik i përgjithshëm dhe Kriminalistikë; në Fakultetin e Edukimit me drejtimet: Parafillor dhe Fillor dhe në Fakultetin e shkencave sociale me drejtimet: Gjuhë angleze dhe Psikologji. Që nga viti 2009/10, Institucioni ynë është profiluar vetëm për programet e studimeve në ekonomi dhe juridik.

Copyright © 2006 - 2017
All rights reserved.

Designed by
Edon Shkodra

Kolegji Arbëri

Ballina Programet Për Student Rreth Kolegjit Kontakt

EN  |  DE

NA KONTAKTONI

Kolegji Arberi
Rruga e Ferizajit pa nr
 60000 Gjilan, Kosovë
 
+377 (0) 44/187-181
 info@kugjilani.com

STRUKTURA ORGANIZATIVE

Statuti është akti më të larte normativ i Kolegjit "Gjilani që rregullon organizimin, funksionimin, procedurat, çështjet akademike dhe studentore.

Njësitë organizative

   1.  Njësitë  akademike

   2.  Njësitë  organizative

   1. Njësitë  akademike

   1.1  Departamenti i studimeve diplomike - Bachellor

   1.2  Departamenti i studimeve  pasdiplomike - Master

 2. Njësië  (zyre) organizative

   2.1 Zyra Administrative

   2.2 Zyra për sigurim të cilësisë

   2.3 Zyra për kërkime dhe zhvillim

   2.4 Zyra për mardhënëne me jashtë

   2.5 Zyra e shërbimeve mbështetëse

Organet qeverisëse

  1) Bordi Drejtues

  2) Këshillit Akademik

  3) Dekanati, dhe

  4) trupat e tjerë siç janë përcaktuar me Statut.

Funksionet e organeve kryesore qeverisëse janë të rregulluara mbi parimet e respektimit të akteve normative, lirisë akademike, të përmbahen nga agjenda politike, si dhe respektimin e standardeve dhe të drejtave më të larta akademike.


STAFI AKADEMIK

 Stafi Menaxhues Akademik

- MSc. Naser Sadiku, Dekan i Kolegjit

- Prof.Dr. Hivzi Sojeva, Udhëheqës i programit Ekonomik (Master)

- Prof.Dr. Zinet Asani, Udhëheqëse e programit Juridik (Master)

- Mr.sc. Kaltrina Shkodra (PhD kandidat), Udhëheqëse e programit Ekonomik (Bachelor)

- LL.M. Ahmet Maloku (PhD kandidat), Udhëheqës i programit Juridik (Bachelor)

- Prof.Dr. Faik Shkodra, Udhëheqës i Qendres për hulutime shkencore.


 Stafi Akademik

Lista e mësimdhënësve të rregullt dhe bashkëpunëtorë nga viti akademik 2006/07 deri në vitin 2013/14

- Prof.Dr.sc Hivzi Sojeva

- Prof.Dr. Endri Papajorgji

- Prof.Dr. Hemion Braho

- Prof.Dr. Arun Tairi

- Prof.Dr. Elmi Aziri

- Prof.Dr. Flora Kadriu

- Prof.Dr. Zinet Asani

- Prof.Dr. Fluturim Salihu

- Prof.Dr.sc. Shpresë Qamili

- Prof.Dr. Naim Mustafa  

- Dr. Shemsedin Piraj

- Dr. Nuredin Luftliu

- Dr. Besim Halimi

- Mr.sc. Muharrem Bunjaku (PhD kandidat)

- Mr.sc. Agron Uka

- MSc. Avni Isalmi (PhD kandidat)

- MSc. Shpresim Vranovci (PhD kandidat)

- Mr.sc. Ahmet Maloku (PhD kandidat)

- Mr.sc. Reshat Maliqi

- Mr.sc. Alban Qerimi

- Mr.sc. Kaltrina Shkodra (Phd kandidat)

- Mr.sc. Sevdai Morina (PhD kandidat)

- Mr.sc. Burhan Rexhepi (PhD kandidat)

- Mr.sc. Burim Berisha (PhD kandidat)

- Mr.sc. Ibrahim Tahiri

- Mr.sc. Arlinda Demiri - Latifi

- Ma.Sc. Fatbardha Emini

- Ass.Alban Hyseni (LL.M kandidat)

- Ass.Fatmire Haliti (MA kandidat)

- Ass.Mirjeta Hyseni (MA kandidat)

- Ass.Kosovare Mustafa (MA kandidat)

 

 Stafi Administrativ

- LL.M. Can. Alban Hyseni, Sekretar

- MA. Can. Fatmire Haliti, Udhëheqëse e Zyrës për Cilësi

- Mr.sc. Kaltrina Shkodra (PhD kandidat), Udhëheqëse e Zyrës për Transfere dhe ECTS-ve

- Ecc.Dip. Milot Shkodra, Udhëheqës i Zyrës për Bashkpunim.

- Mr.sc. Flora Sadiku, Udhëheqëse e Zyrës së Financave.

- Mr.sc. Fatlume Xheladini, Udhëheqëse e Zyrës për Zhvillim të karierës (dhe alumni)

- Ecc.Dip. Arjeta Imeri, Zyrtare për shërbim të Studentëve

- MA. Can. Mirjeta Hyseni, Zyrtare për shërbim të Studentëve.

- MA. Can. Fatmire Haliti, Zyrtare për shërbime të Studentëve.

- Përparim Rexhepi, shërbimet e IT-

- Edon Shkodra, shërbimet e IT-

Kolegji “Gjilani” në Gjilan është themeluar në vitin 2006 si institucion privat i arsimit të lartë. Institucioni fillimisht është licencuar nga MASHT me emrin KOLEGJI UNIVERSITAR „GJILANI“, me seli në Gjilan (nr. i vendimit të licencës 1538/02-1, më 21.11.2007) për vitin akademik 2006/07 me programet e studimeve Bachelor në Fakultetin Ekonomik me drejtimet: Banka, Financa e Kontabilitet si dhe Menaxhment dhe Informatikë; në Fakultetin Jurdik me drejtimet: Juridik i përgjithshëm dhe Kriminalistikë; në Fakultetin e Edukimit me drejtimet: Parafillor dhe Fillor dhe në Fakultetin e shkencave sociale me drejtimet: Gjuhë angleze dhe Psikologji. Që nga viti 2009/10, Institucioni ynë është profiluar vetëm për programet e studimeve në ekonomi dhe juridik.

Gjatë procesit të akreditimit në vitin akademik 2009/2010, bazuar në udhëzimet e MASHT dhe AKA-së, Institucioni ynë i bashkohet Kolegjit ILIRIA në Prishtinë, duke vepruar për një vit si Degë e tij në Gjilan. Në vitin akademik 2010/2011, Institucioni përsëri vepron i pavarur si Bartësi Privat i Arsimit të Lartë Instituti “Gjilani” në Gjilan.

Për vitin akademik 2011/2012 RI-AKREDITOHET për periudhën tri vjeçare: 01 tetor 2011 - 30 shtator 2014, sipas rekomandimit nr.273/11 të 07.07.2011 nga AKA, si Bartësi Privat i Arsimit të Lartë KOLEGJI “GJILANI” në Gjilan dhe Vendimit nr. 190/01B të 11.07.2011 të MASHT-së, në këto programe të studimeve:

1. Bachelor
    1.1 Banka,financa dhe kontabilitet (BA)
    1.2 Menaxhment (BA)
    1.3 Juridik i përgjithshëm (LLB)

 2. Master
    2.1 Menaxhment (MA)
    2.2 Juridiko Penal (LL.M)