Juridik

ad

Login

Register

Qëllimi i programit është të ofrojë studimet Master me anë të cilit do të zhvillohet të kuptuarit dhe njohuritë akademike të   fushes juridiko penale dhe funksionet kryesore të sistemit juridiko penal , së bashku me aftësi të transferueshme si dhe zbatimin e tyre. Kjo përfshin të mësuarit e pavarur dhe kërkimin shkencor në një nivel ku  kërkohet një qasje e integruar dhe kritike për fushen juridiko penale te studeimit  dhe praktikat që nderlidhën me to. Fusha e studimeve u mundësojnë studentëveqë të specializohën në një fushë të caktuar të programit (juridiko penal).

 Programi është 1 vjeqar 60 ECTS

Master në lëminë juridiko penal  ka për qëllim që:

 

• Të zhvilloj aftësitë e të mësuarit të pavarur dhe të kërkimit.

 

• Të aplikojë njohuritë akademike në mënyrë kritike në një sëri disiplinash të lemise juridiko penale.

 

• Zhvillimi i aftësive analitike dhe teorike për të reflektuar mendim autonom dhe origjinal.

 

• Zhvilloj gjykimet që kanë të bëjnë me çështjet sistematike dhe të komplekse në një mënyrë krijuese

 

• Angazhoj në mënyrë konstruktive në praktikat profesionale dhe creative të fushes juridiko penale me qëllim që të përcjellë arsyeshmërinë, rezultatet dhe konkluzionet.

 

• Advansoj njohuritë dhe të kuptuarit e fushes juridiko penale dhe disiplinat përkatëse.

 


Na kontaktoni

  • Kolegji Gjilani
    Adresa Gjilan 
  • +377(0) 44/187-181
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.