Menaxhment

ad

Login

Register

Qëllimi i programit është të ofrojë studimet Master me anë të cilit do të zhvillohet të kuptuarit dhe njohuritë akademike të biznesit dhe funksionet kryesore të menaxhimit, së bashku me aftësi të transferueshme si dhe zbatimin e tyre. Kjo përfshin të mësuarit e pavarur dhe kërkimin shkencor në një nivel ku  kërkohet një qasje e integruar dhe kritike për menaxhimin dhe praktikat që nderlidhën me to. Fushat e studimeve u mundësojnë studentëveqë të specializohën në një fushë të caktuar të programit (Financa dhe Nderrmarresi).

Master në Menaxhment ka për qëllim që:

• Të zhvilloj aftësitë e të mësuarit të pavarur dhe të kërkimit.

• Të aplikojë njohuritë akademike në mënyrë kritike në një sëri disiplinash të menaxhimit.

• Zhvillimi i aftësive analitike dhe teorike për të reflektuar mendim autonom dhe origjinal.

• Zhvilloj gjykimet që kanë të bëjnë me çështjet sistematike dhe të komplekse në një mënyrë krijuese

• Angazhoj në mënyrë konstruktive në praktikat profesionale dhe creative të menaxhmentit me qëllim që të përcjellë arsyeshmërinë, rezultatet dhe konkluzionet.

• Advansoj njohuritë dhe të kuptuarit e menaxhmentit dhe disiplinat përkatëse.

Na kontaktoni

  • Kolegji Gjilani
    Adresa Gjilan 
  • +377(0) 44/187-181
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.