Menaxhment

ad

Login

Register

Qëllimi i këtij programi është të ofrojë njohuri bashkëkohore teorike dhe praktike nga fusha e menaxhmentit dhe informatikës, të nevojshme për të qeverisur bizneset, shërbimet publike dhe institucionet e një spektri të gjerë. 

Duke i ndërlidhur të arriturat në fushën e informatikës dhe të menaxhmentit, programi ofron mundësi të gjera për studentët, që të pajisen më dije dhe shkathtësi moderne, kompatibile me nevojat e ekonomisë së tregut. 

Ky drejtim ofron një numër të mjaftueshëm kursesh, të obliguara dhe zgjedhëse, që ofrojnë dije bazike nga fusha e menaxhmentit dhe informatikës, dhe gjithashtu mundësi fleksibile për studentët që të zgjedhin kurset që atyre u interesojnë ose për të cilat kanë afinitet më të madh. Kursi ofron mundësi për studentët që të pajisen me njohuritë mbi teoritë, metodat, teknikat dhe aftësitë teknike, si dhe aftësitë praktike për një menaxhment bashkëkohor, në harmoni me programet e avancuara mësimore. 

Qëllimet e programit

•Të ofroj një program gjithëpërfshirës dhe përmbajtjesor të studimit i cili prodhon të diplomuar me njohuri, të kuptuar dhe mjeshtëri që i mundësojnë përdorimin e tyre në karrierë dhe studime të mëtutjeshme në fushën e biznesit dhe menaxhmentit 

•Ndihmoj përvetësimin e një balance ndërmjet njohurive teorike dhe praktike për të mbështetur karrierën e të diplomuarve në  menaxhment

•Të ofroj një kurs i cili mbështetet në interesat specifike të studentëve individual në fushën e menaxhmentit 

•Ofroj një program gjithëpërfshirës të studimit që prodhon të diplomuar me njohuri, të kuptuar dhe mjeshtëri dhe që mundëson jetësimin e tyre ne fazat e zhvillimit biznesor  

Na kontaktoni

  • Kolegji Gjilani
    Adresa Gjilan 
  • +377(0) 44/187-181
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.