Juridik i Përgjithshëm

ad

Login

Register

Qëllimi i programit

Qëllimi i kësaj lëmie të studimit është t’u ofrohet studentëve mundësia e marrjes së njohurisë së përgjithshme juridike dhe që do tu shërbente studentëve për specializim në fusha të ndryshme. Duhet ti ofroj studentëve njohuri të juridikut dhe një kuptimësi më të gjerë të kontekstit. 

•Gjatë studimit studentët do të përfitojnë njohuri mbi sistemin e drejtësisë. Ata nuk do të bëhen specialist në ndonjë fushë të drejtësisë por do të kenë mundësinë të kuptojnë të përgjithshmen dhe të marrin hapat e parë të specializimit. 

•Mësimdhënia e bazuar në kërkim shkencor do ti mundësoj studentët të zhvillojnë një mënyrë kritike të të menduarit dhe të të kuptuarit të çështjeve juridike në mënyra të ndryshme 

•Të diplomuarit do të kenë mjeshtëri akademik të adoptueshme për kërkesat e tregut dhe do të jenë në gjendje të fillojnë studimet post-diplomike, duke patur mjeshtri të avancuara në komunikim, analizë dhe gjuhë të huaja. 

•Ata do të jenë në gjendje të përdorin metodologji specifike që do t’u lejoj të ekzaminojnë raste juridike dhe ti trajtojnë ato

•Ata do të marrin nohuri në të drejtën evropian dhe ndërkombëtare dhe të jenë në gjendje të krahasojnë ato me të drejtën nacionale

•Studentët do të jenë në gjendje të bëjnë ndërlidhjen e drejtësisë në kontekst më të gjerë të zhvillimit demokratik

•Do të jenë të mësuar me konceptet e drejtësisë dhe si aplikohet ato standarde në demokraci

•Duke marrë aftësi dhe kompetenca sociale, studentët do të jenë në gjendje të ndërveprojnë me profesionistet e fushës së njëjtë apo tjera në tregun e punës.Na kontaktoni

  • Kolegji Gjilani
    Adresa Gjilan 
  • +377(0) 44/187-181
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.