Banka, Financa dhe Kontabilitet

ad

Login

Register

Në këtë program studentët përgatiten në fushën e financave, bankave, sigurimeve, buxhetit, doganave, marrëdhënieve financiare ndërkombëtare, bursave dhe afarizmit me letrat me vlerë, kontabilitetit dhe udhëheqjes së kontabilitetit. 

Studentët, gjatë studimeve të tyre, do të kenë mundësi të shfrytëzojnë literaturë bashkëkohore, që do t’u mundësojë një aftësim të mirë dhe përgatitje të lartë profesionale, si dhe do të kenë mundësi që, gjatë studimeve, të kyçen në institucionet financiare të Kosovës.

Qëllimet e programit

•Të ofroj një program gjithëpërfshirës dhe përmbajtjesor të studimit i cili prodhon të diplomuar me njohuri, të kuptuar dhe mjeshtëri që i mundësojnë përdorimin e tyre në karrierë dhe studime të mëtutjeshme në fushën e bankave, financave dhe kontabilitetit. 

•Ndihmoj përvetësimin e një balance ndërmjet njohurive teorike dhe praktike për të mbështetur karrierën e të diplomuarve në banka, financa dhe kontabilitet.

•Të ofroj një kurs i cili mbështetet në interesat specifike të studentëve individual në fushën e bankave, financave dhe kontabilitetit. 

•Ofroj një program gjithëpërfshirës të studimit që prodhon të diplomuar me njohuri, të kuptuar dhe mjeshtëri dhe që mundëson jetësimin e tyre ne fazat e zhvillimit bankar dhe financiar. 

 

Na kontaktoni

  • Kolegji Gjilani
    Adresa Gjilan 
  • +377(0) 44/187-181
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.