Struktura Organizative

ad

Login

Register

Statuti është akti më të larte normativ i Kolegjit "Gjilani që rregullon organizimin, funksionimin, procedurat, çështjet akademike dhe studentore.

Njësitë organizative 

   1.  Njësitë  akademike

   2.  Njësitë  organizative

   1. Njësitë  akademike 

   1.1  Departamenti i studimeve diplomike - Bachellor

   1.2  Departamenti i studimeve  pasdiplomike - Master

 2. Njësië  (zyre) organizative

   2.1 Zyra Administrative

   2.2 Zyra për sigurim të cilësisë

   2.3 Zyra për kërkime dhe zhvillim

   2.4 Zyra për mardhënëne me jashtë

   2.5 Zyra e shërbimeve mbështetëse

Organet qeverisëse

  1) Bordi Drejtues

  2) Këshillit Akademik

  3) Dekanati, dhe

  4) trupat e tjerë siç janë përcaktuar me Statut.

Funksionet e organeve kryesore qeverisëse janë të rregulluara mbi parimet e respektimit të akteve normative, lirisë akademike, të përmbahen nga agjenda politike, si dhe respektimin e standardeve dhe të drejtave më të larta akademike.

Na kontaktoni

  • Kolegji Gjilani
    Adresa Gjilan 
  • +377(0) 44/187-181
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.