Akreditimi dhe Licencimi

ad

Login

Register

Kolegji "Gjilani" është  akredituar dhe riakredituar  për nivelin Bachelor (BA) dhe Master(MA) nga Agjencioni i Kosoves i Akreditimit dhe i licencuar nga Ministria e Arsimit , Shkencës dhe Teknologjis të Republikës së Kosovës.

1. BACHELOR (BA)

I akreditim  nga Agjencioni i Kosoves i Akrditimit për periudhen kohore 01 Tetor 2014-30 shtator 2019, sipas vendimit nr.555/14 të datës 04.07.2014, në këto programe të studimeve: 

    1.1 BANKA, FINANCA DHE KONTABILITET (BA)

    1.2 MENAXHMENT(BA)


    1.3 JURIDIK I PËRGJITHSHËM (LLB)
           Specializimet:
          -Administrativo- kushtetues
          -Penalo-juridik
          -Financat juridike

 

2. MASTER (MA):

   2.1.  MENAXHMENT (MA)
           Specializimet :
          -Ndërmarrësi
          -Financa

 Niveli Master Menaxhment  (MA)- I akreditim  nga Agjencioni i Kosoves i Akreditimit për periudhen kohore 01 Tetor 2012 deri me  30 Shtator 2015,  sipas rekomandimit nr.273/11 të 07.07.2011 nga AKA, si Bartësi Privat i Arsimit të Lartë dhe Vendimit nr. 190/01B të 11.07.2011 të MASHT-së,

   2.2. JURIDIK  ( LL M)

        -Juridiko- Penal

 Niveli MasterJuridiko-Penal  (LL.M)- I akreditim  nga Agjencioni i Kosoves i Akreditimit për periudhen kohore 01 Tetor 2013 deri me  30 Shtator 2016, sipas vendimit nr.503/13 të dt. 08.07.2013: 

  

Na kontaktoni

  • Kolegji Gjilani
    Adresa Gjilan 
  • +377(0) 44/187-181
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.