Kolegji “Arbëri” (ish Gjilani) në Gjilan është themeluar në vitin 2006 si institucion privat i arsimit të lartë. Institucioni fillimisht është licencuar nga MASHT me emrin KOLEGJI UNIVERSITAR „GJILANI“, me seli në Gjilan (nr. i vendimit të licencës 1538/02-1, më 21.11.2007) për vitin akademik 2006/07 me programet e studimeve Bachelor në Fakultetin Ekonomik me drejtimet: Banka, Financa e Kontabilitet si dhe Menaxhment dhe Informatikë, në Fakultetin Jurdik me drejtimet: Juridik i përgjithshëm dhe Kriminalistikë; në Fakultetin e Edukimit me drejtimet: Parafillor dhe Fillor dhe në Fakultetin e shkencave sociale me drejtimet: Gjuhë angleze dhe Psikologji. Që nga viti 2009/10, Institucioni ynë është profiluar vetëm për programet e studimeve në ekonomi dhe juridik.

Copyright © 2006 - 2017
All rights reserved.

Designed by
Edon Shkodra

Kolegji Arbëri

Ballina Programet Për Student Rreth Kolegjit Kontakt

EN  |  DE

NA KONTAKTONI

Kolegji Arberi
Rruga e Ferizajit pa nr
 60000 Gjilan, Kosovë
 
+377 (0) 44/187-181
 info@kugjilani.com

BANKA, FINANCA DHE KONTABILITET

Në këtë program studentët përgatiten në fushën e financave, bankave, sigurimeve, buxhetit, doganave, marrëdhënieve financiare ndërkombëtare, bursave dhe afarizmit me letrat me vlerë, kontabilitetit dhe udhëheqjes së kontabilitetit.

Studentët, gjatë studimeve të tyre, do të kenë mundësi të shfrytëzojnë literaturë bashkëkohore, që do t’u mundësojë një aftësim të mirë dhe përgatitje të lartë profesionale, si dhe do të kenë mundësi që, gjatë studimeve, të kyçen në institucionet financiare të Kosovës.

Qëllimet e programit

•Të ofroj një program gjithëpërfshirës dhe përmbajtjesor të studimit i cili prodhon të diplomuar me njohuri, të kuptuar dhe mjeshtëri që i mundësojnë përdorimin e tyre në karrierë dhe studime të mëtutjeshme në fushën e bankave, financave dhe kontabilitetit.

•Ndihmoj përvetësimin e një balance ndërmjet njohurive teorike dhe praktike për të mbështetur karrierën e të diplomuarve në banka, financa dhe kontabilitet.

•Të ofroj një kurs i cili mbështetet në interesat specifike të studentëve individual në fushën e bankave, financave dhe kontabilitetit.

•Ofroj një program gjithëpërfshirës të studimit që prodhon të diplomuar me njohuri, të kuptuar dhe mjeshtëri dhe që mundëson jetësimin e tyre ne fazat e zhvillimit bankar dhe financiar.

MENAXHMENT INFORMATIKË

Qëllimi i këtij programi është të ofrojë njohuri bashkëkohore teorike dhe praktike nga fusha e menaxhmentit dhe informatikës, të nevojshme për të qeverisur bizneset, shërbimet publike dhe institucionet e një spektri të gjerë.

Duke i ndërlidhur të arriturat në fushën e informatikës dhe të menaxhmentit, programi ofron mundësi të gjera për studentët, që të pajisen më dije dhe shkathtësi moderne, kompatibile me nevojat e ekonomisë së tregut.

Ky drejtim ofron një numër të mjaftueshëm kursesh, të obliguara dhe zgjedhëse, që ofrojnë dije bazike nga fusha e menaxhmentit dhe informatikës, dhe gjithashtu mundësi fleksibile për studentët që të zgjedhin kurset që atyre u interesojnë ose për të cilat kanë afinitet më të madh. Kursi ofron mundësi për studentët që të pajisen me njohuritë mbi teoritë, metodat, teknikat dhe aftësitë teknike, si dhe aftësitë praktike për një menaxhment bashkëkohor, në harmoni me programet e avancuara mësimore.

Qëllimet e programit

•Të ofroj një program gjithëpërfshirës dhe përmbajtjesor të studimit i cili prodhon të diplomuar me njohuri, të kuptuar dhe mjeshtëri që i mundësojnë përdorimin e tyre në karrierë dhe studime të mëtutjeshme në fushën e biznesit dhe menaxhmentit

•Ndihmoj përvetësimin e një balance ndërmjet njohurive teorike dhe praktike për të mbështetur karrierën e të diplomuarve në  menaxhment

•Të ofroj një kurs i cili mbështetet në interesat specifike të studentëve individual në fushën e menaxhmentit

•Ofroj një program gjithëpërfshirës të studimit që prodhon të diplomuar me njohuri, të kuptuar dhe mjeshtëri dhe që mundëson jetësimin e tyre ne fazat e zhvillimit biznesor  

JURIDIK I PËRGJITHSHËM

Qëllimi i programit

Qëllimi i kësaj lëmie të studimit është t’u ofrohet studentëve mundësia e marrjes së njohurisë së përgjithshme juridike dhe që do tu shërbente studentëve për specializim në fusha të ndryshme. Duhet ti ofroj studentëve njohuri të juridikut dhe një kuptimësi më të gjerë të kontekstit.

•Gjatë studimit studentët do të përfitojnë njohuri mbi sistemin e drejtësisë. Ata nuk do të bëhen specialist në ndonjë fushë të drejtësisë por do të kenë mundësinë të kuptojnë të përgjithshmen dhe të marrin hapat e parë të specializimit.

•Mësimdhënia e bazuar në kërkim shkencor do ti mundësoj studentët të zhvillojnë një mënyrë kritike të të menduarit dhe të të kuptuarit të çështjeve juridike në mënyra të ndryshme

•Të diplomuarit do të kenë mjeshtëri akademik të adoptueshme për kërkesat e tregut dhe do të jenë në gjendje të fillojnë studimet post-diplomike, duke patur mjeshtri të avancuara në komunikim, analizë dhe gjuhë të huaja.

•Ata do të jenë në gjendje të përdorin metodologji specifike që do t’u lejoj të ekzaminojnë raste juridike dhe ti trajtojnë ato

•Ata do të marrin nohuri në të drejtën evropian dhe ndërkombëtare dhe të jenë në gjendje të krahasojnë ato me të drejtën nacionale

•Studentët do të jenë në gjendje të bëjnë ndërlidhjen e drejtësisë në kontekst më të gjerë të zhvillimit demokratik

•Do të jenë të mësuar me konceptet e drejtësisë dhe si aplikohet ato standarde në demokraci

•Duke marrë aftësi dhe kompetenca sociale, studentët do të jenë në gjendje të ndërveprojnë me profesionistet e fushës së njëjtë apo tjera në tregun e punës.