Provimi Pranues

ad

Login

Register

Provimin pranues organizohet  bazuar në Statutin e Kolegjit “Gjilani” dhe Rregulloreve në fuqi për Studimet themelore – bachelor dhe Master.

Konkurimi, pranimi dhe regjistrimi i studentëve të ri, bëhet në pajtim me kushtet e parapara me konkursin e shpalur. dhe e publikon Kolegji , “Gjilani”

Kandidati fiton të drejtën për pranim dhe regjistrim kur e jep provimin pranues me sukses duke u bazuar në numrin e poenave të fituar sipas ranglistës deri në nurin e përcaktuar për pranim në programin përkatësisht drejtimin përkatës mësimor.

Provimi pranues mbahet me test, nëse në konkurs nuk parashifet ndryshe.

Konkurimi, pranimi dhe regjistrimi i studentëve të ri, bëhet në pajtim me kushtet e parapara me konkursin i cilii  shpallet dhe e publikohet në mjetet e informimit.

Kandidati fiton të drejtën për pranim dhe regjistrim kur e jep provimin pranues me sukses duke u bazuar në numrin e poenave të fituar sipas ranglistës deri në nurin e përcaktuar për pranim në programin përkatësisht drejtimin përkatës mësimor.

Provimi pranues mbahet me test, nëse në konkurs nuk parashifet ndryshe.

Kushtet, afatet, organizimi dhe mënyra e mbajtjes së provimit pranues përcaktohen më detajisht në konkursin të cilin e publikon Kolegji , “Gjilani”.

 

Na kontaktoni

  • Kolegji Gjilani
    Adresa Gjilan 
  • +377(0) 44/187-181
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.